Từ điển quản lý

Product Owner

Product Owners have a huge responsibility for the project. They are responsible for maintaining a product backlog that describes the product that must continue to fit with the requirements of the business. During any project, as more becomes known about a product, about customers, or about changes in the market, a product often needs to change in order to meet these requirements. The Product Owner has to adjust and re-prioritise the backlog to fit these changes and to steer the project.

Chủ sở hữu sản phẩm

Chủ sở hữu sản phẩm có trách nhiệm rất lớn đối với dự án. Họ chịu trách nhiệm duy trì một danh mục cần hoàn thiện product backlog mô tả sản phẩm phải tiếp tục phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp. Trong bất kỳ dự án nào, khi được biết nhiều hơn về sản phẩm, về khách hàng hoặc về những thay đổi trên thị trường, sản phẩm thường cần thay đổi để đáp ứng những yêu cầu này. Product Owner phải điều chỉnh và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên tồn đọng để phù hợp với những thay đổi này và chỉ đạo dự án.

Product Owner with Other Scrum Roles

A Project Owner’s role are mainly includes as following:

  1. Convey a clear vision of the project
  2. Manage and prioritize product backlog
  3. Ensure development team understand tasks and work on the right features in the prioritized order
  4. Provide feedback and sign off work results

Chủ sở hữu sản phẩm với các vai trò Scrum khác

Vai trò của Chủ dự án chủ yếu bao gồm:

  1. Truyền đạt tầm nhìn rõ ràng về dự án
  2. Quản lý và ưu tiên danh mục product backlog của sản phẩm
  3. Đảm bảo nhóm phát triển hiểu các nhiệm vụ và làm việc trên các tính năng phù hợp theo thứ tự ưu tiên
  4. Cung cấp phản hồi và ký kết kết quả công việc
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo