Từ điển quản lý

Cẩn trọng nghề nghiệp trong kiểm toán nội bộ là gì?

Cẩn trọng nghề nghiệp trong kiểm toán nội bộ là gì?

Kiểm toán viên nội bộ phải áp dụng sự thận trọng và kỹ năng cần có của một kiểm toán viên nội bộ có năng lực và thận trọng hợp lý. Sự cẩn trọng chuyên nghiệp không có nghĩa là không thể sai lầm.

Có được trình độ học vấn, kinh nghiệm, chứng chỉ và đào tạo phù hợp giúp kiểm toán viên nội bộ phát triển trình độ kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thận trọng và chuyên nghiệp. Ngoài ra, kiểm toán viên nội bộ nên hiểu và áp dụng Hướng dẫn bắt buộc của Khung thực hành nghề nghiệp quốc tế (IPPF) và có thể thấy hữu ích khi làm quen với các năng lực cốt lõi được mô tả trong Khung năng lực kiểm toán nội bộ toàn cầu của IIA.

Ở cấp độ kiểm toán, việc áp dụng sự thận trọng nghề nghiệp phù hợp liên quan đến việc hiểu rõ các mục tiêu và phạm vi của hợp đồng kiểm toán, cũng như các năng lực cần có để thực hiện công việc kiểm toán và bất kỳ chính sách và thủ tục cụ thể nào đối với hoạt động kiểm toán nội bộ và tổ chức.

Đối với kiểm toán viên nội bộ, sự thận trọng nghề nghiệp phù hợp đòi hỏi phải tuân thủ Quy tắc đạo đức của IIA và có thể đòi hỏi phải tuân thủ quy tắc ứng xử của tổ chức và bất kỳ quy tắc ứng xử bổ sung nào liên quan đến các chức danh nghề nghiệp khác đã đạt được. Hoạt động kiểm toán nội bộ có thể có một quy trình chính thức yêu cầu kiểm toán viên nội bộ ký vào bản tuyên bố hàng năm liên quan đến Quy tắc Đạo đức của IIA hoặc quy tắc ứng xử của tổ chức.

Cùng với IPPF, các chính sách và thủ tục của hoạt động kiểm toán nội bộ cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống và nguyên tắc để lập kế hoạch, thực hiện và ghi lại công việc kiểm toán nội bộ. Bằng cách tuân theo phương pháp tiếp cận có hệ thống và kỷ luật này, kiểm toán viên nội bộ về cơ bản sẽ áp dụng sự thận trọng nghề nghiệp thích đáng. Tuy nhiên, những gì cấu thành nên sự cẩn trọng chuyên nghiệp một phần phụ thuộc vào mức độ phức tạp của cam kết. Các tiêu chuẩn 1220.A1, 1220.A2, 1220.A3 và 1220.C1 mô tả các yếu tố mà kiểm toán viên nội bộ phải xem xét khi thực hiện sự thận trọng nghề nghiệp thích đáng. Ví dụ, kiểm toán viên nội bộ phải xem xét khả năng xảy ra sai sót, gian lận và không tuân thủ nghiêm trọng, đồng thời phải tiến hành kiểm tra và xác minh ở mức độ tương tự như kiểm toán viên nội bộ có năng lực và thận trọng hợp lý trong các trường hợp tương tự hoặc tương tự. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn 1220 cũng chỉ rõ rằng sự cẩn trọng chuyên nghiệp phù hợp không có nghĩa là không thể sai lầm. Do đó, kiểm toán viên nội bộ không được kỳ vọng sẽ đưa ra sự đảm bảo tuyệt đối rằng không tồn tại sự không tuân thủ hoặc vi phạm.

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp phù hợp ở cấp độ hợp đồng, Chuẩn mực 2340 – Giám sát dịch vụ kiểm toán yêu cầu các dịch vụ kiểm toán phải được giám sát đúng cách, thường bao gồm việc giám sát soát xét các giấy tờ, kết quả và kết luận của dịch vụ kiểm toán sẽ được báo cáo. Sau khi xem xét như vậy, người giám sát thường đưa ra phản hồi cho kiểm toán viên nội bộ đã thực hiện cuộc kiểm toán, thường là thông qua các cuộc họp sau cuộc kiểm toán. Ý kiến đóng góp về sự thận trọng đúng mức về chuyên môn của kiểm toán viên nội bộ có thể được thu thập thông qua các cuộc khảo sát khách hàng kiểm toán sau hợp đồng.

Trong việc quản lý hoạt động kiểm toán nội bộ (bộ tiêu chuẩn 2000) và thực hiện chương trình cải tiến và đảm bảo chất lượng (bộ tiêu chuẩn 1300), trưởng kiểm toán nội bộ (CAE) chịu trách nhiệm chung trong việc đảm bảo rằng sự thận trọng nghề nghiệp được áp dụng. Do đó, CAE thường phát triển các công cụ đo lường như tự đánh giá, các số liệu như chỉ số hiệu suất chính và quy trình đánh giá hiệu suất của từng kiểm toán viên nội bộ và toàn bộ hoạt động kiểm toán nội bộ. Ngoài các cuộc khảo sát khách hàng, các công cụ để đánh giá từng kiểm toán viên nội bộ có thể bao gồm các đánh giá của đồng nghiệp và giám sát. Toàn bộ hoạt động kiểm toán nội bộ có thể được đánh giá thông qua đánh giá nội bộ và bên ngoài, theo các chuẩn mực từ 1310 đến 1312, cũng như khảo sát khách hàng hoặc các phương pháp phản hồi tương tự.

Kiểm toán viên nội bộ thể hiện sự tuân thủ với Chuẩn mực 1220 thông qua việc áp dụng đúng Hướng dẫn bắt buộc của IPPF, hướng dẫn này sẽ được phản ánh trong kế hoạch tham gia, chương trình làm việc và giấy tờ làm việc của họ. Đánh giá hoạt động của kiểm toán viên nội bộ có thể dẫn chiếu đến việc họ áp dụng sự thận trọng nghề nghiệp thích hợp. Các đánh giá giám sát phù hợp về các cam kết có thể được ghi lại trong các giấy tờ làm việc. Sự thận trọng nghề nghiệp thích hợp cũng có thể được chứng minh khi người giám sát hợp đồng tiến hành các cuộc họp nhân viên sau hợp đồng và thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng kiểm toán thông qua khảo sát hoặc các công cụ khác. Ngoài ra, bằng chứng có thể bao gồm một tuyên bố hàng năm liên quan đến Quy tắc Đạo đức của IIA và quy tắc ứng xử của tổ chức. Cuối cùng, các đánh giá nội bộ và bên ngoài được thực hiện như một phần của chương trình cải tiến và đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bộ cũng có thể cho thấy rằng sự thận trọng nghề nghiệp thích hợp đã được duy trì.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo