Từ điển quản lý

Các nội dung bắt buộc trong điều lệ kiểm toán nội bộ là gì?

Các nội dung bắt buộc trong điều lệ kiểm toán nội bộ là gì?

Tính chất bắt buộc của các Nguyên tắc Cốt lõi cho Thực hành Nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ, Quy tắc Đạo đức, Chuẩn mực và Định nghĩa Kiểm toán Nội bộ phải được công nhận trong điều lệ kiểm toán nội bộ. Trưởng kiểm toán nội bộ điều hành nên thảo luận về Nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ và các yếu tố bắt buộc của Khuôn khổ thực hành nghề nghiệp quốc tế với ban quản lý cấp cao và hội đồng quản trị.

Trước khi soạn thảo hoặc sửa đổi điều lệ kiểm toán nội bộ, trưởng kiểm toán nội bộ (CAE) thường xem xét Khuôn khổ Thực hành Nghề nghiệp Quốc tế (IPPF) của IIA để làm mới hiểu biết của mình về Sứ mệnh của Kiểm toán Nội bộ và các yếu tố bắt buộc, bao gồm Nguyên tắc Cốt lõi thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ, Quy tắc Đạo đức, Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ (Chuẩn mực) và Định nghĩa về Kiểm toán Nội bộ. CAE được yêu cầu xem xét điều lệ kiểm toán nội bộ theo định kỳ và trình lên ban quản lý cấp cao và hội đồng quản trị để phê duyệt (xem Chuẩn mực 1000 – Mục đích, Quyền hạn và Trách nhiệm). Sẽ rất hữu ích nếu CAE biết quy trình của tổ chức trong việc đệ trình điều lệ kiểm toán nội bộ để phê duyệt. CAE cũng có thể sắp xếp một cuộc thảo luận về điều lệ với quản lý cấp cao và hội đồng quản trị như một phần của quá trình xem xét và sửa đổi định kỳ.

Để công nhận các yếu tố bắt buộc của IPPF trong điều lệ kiểm toán nội bộ, CAE có thể đưa ra các tuyên bố cụ thể. Một ví dụ là:

“Hoạt động kiểm toán nội bộ sẽ tự điều chỉnh bằng cách tuân thủ Hướng dẫn Bắt buộc của Viện Kiểm toán Nội bộ, bao gồm Nguyên tắc Cốt lõi cho Thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ, Quy tắc Đạo đức, Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán Nội bộ, và Định nghĩa Kiểm toán nội bộ. Hướng dẫn bắt buộc của IIA cấu thành các yêu cầu cơ bản đối với hoạt động kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp và các nguyên tắc để đánh giá hiệu quả hoạt động của hoạt động kiểm toán nội bộ.”

Một cách khác để sử dụng bất kỳ từ ngữ cụ thể nào là sử dụng ngôn ngữ và nội dung xuyên suốt điều lệ kiểm toán nội bộ yêu cầu tuân thủ Hướng dẫn bắt buộc.

Cuộc thảo luận của CAE về điều lệ kiểm toán nội bộ với quản lý cấp cao và hội đồng quản trị tạo cơ hội tốt để giải thích Sứ mệnh của Kiểm toán nội bộ và các yếu tố bắt buộc của IPPF, cũng như cách điều lệ công nhận những yếu tố đó. Sau khi điều lệ đã được thông qua, điều quan trọng là CAE phải giám sát Hướng dẫn bắt buộc của IIA và thảo luận về mọi thay đổi có thể được đảm bảo trong lần đánh giá điều lệ tiếp theo.

Việc tuân thủ Chuẩn mực 1010 được thể hiện trong điều lệ kiểm toán nội bộ bằng văn bản và được phê duyệt công nhận các Nguyên tắc Cốt lõi cho Thực hành Kiểm toán Nội bộ Chuyên nghiệp, Quy tắc Đạo đức, Chuẩn mực và Định nghĩa Kiểm toán Nội bộ là các yếu tố bắt buộc. Sự tuân thủ cũng có thể được thể hiện thông qua biên bản các cuộc họp, trong đó các yếu tố bắt buộc này và Nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ đã được thảo luận với ban quản lý cấp cao và hội đồng quản trị. Điều này cũng có thể bao gồm các biên bản từ các cuộc họp trong đó CAE đã thảo luận về các đánh giá định kỳ đối với điều lệ.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo