Từ điển quản lý

Work Performance Reports là gì?

The physical or electronic representation of work performance information compiled in project documents, intended to generate decisions, actions, or awareness.

Báo cáo hiệu suất công việc

Sự thể hiện vật lý hoặc điện tử của thông tin thực hiện công việc được biên soạn trong các tài liệu dự án, nhằm tạo ra các quyết định, hành động hoặc nhận thức.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo