Từ điển quản lý

Backlog Refinement

Backlog Refinement là gì?

Backlog refinement là một thuật ngữ trong phương pháp quản lý dự án Agile (thuật ngữ cũ là backlog grooming) chỉ đến việc product owner và một số thành viên khác trong nhóm dự án rà soát các hạng mục (items) trong danh sách backlog để đảm bảo rằng backlog chứa những hạng mục phù hợp, được phân loại theo mức độ ưu tiên, và những hạng mục ở đầu danh sách backlog sẵn sàng để thực hiện.

Hoạt động này xảy ra một cách thường xuyên trong dự án và có thể được lập tiến độ trong cuộc họp chính thức hoặc hoạt động thường xuyên. Các hoạt động diễn ra khi tiến hành backlog refinement bao gồm:

- Loại bỏ các user stories không còn liên quan

- Tạo ra user stories mới để đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh

- Đánh giá lại độ ưu tiên của các user stories

- Thực hiện ước tính cho các stories 

- Chỉnh sửa lại các ước tính nếu có thông tin mới cập nhật

- Chi nhỏ các user stories nếu chúng có độ ưu tiên cao nhưng quá chung để thực hiện trong vòng lặp tới.

Ý nghĩa của backlog refinement là để đảm bảo rằng các backlog luôn duy trì các hạng mục có liên quan, chi tiết và được ước tính ở mức độ phù hợp với độ ưu tiên, và duy trì sự hiểu biết hiện tại về dự án cũng như sản phẩm và mục tiêu của dự án.

Không giống như tài liệu yêu cầu (requirements document) chính thức, backlog được hiểu là một bộ thông tin động. Ví dụ, không phải tất cả các user stories nào cũng cần pahir được chia ra ở mức độ chi tiết khi bắt đầu dự án hoặc phải ước tính chi tiết; nhưng quan trọng là tại bất kỳ thời điểm nào một số lượng các stories đầy đủ cũng phải có để sẵn sàng cho lập tiến độ trong vòng lặp tới.

Trong dự án Agile, cũng như các dự án khác, khái niệm phát sinh công việc "scope creep", trong hình thức user stories không thực sự tạo giá trị nhưng được cho là ý tưởng tốt, và được đưa vào trong backlog vì sợ rằng sẽ bị bỏ sót. Vì thế, nếu không có backlog refinement này sẽ dẫn đến khả năng dự án vượt tiến độ và ngân sách.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo