Từ điển quản lý

Agile Manifesto

Agile Manifesto là gì?

The Agile Manifesto là một thuật ngữ sử dụng trong quản lý dự án agile chỉ đến những cách thức để triển khai dự án hiệu quả và tạo ra giá trị thông qua:

Individuals and interactions over processes and tools: Tập trung vào các cá nhân và tương tác thay vì tập trung vào các quy trình và công cụ

Working software over comprehensive documentation: Tập trung vào công việc hơn là tập trung vào hoàn chỉnh tài liệu

Customer collaboration over contract negotiation: Tập trung vào sự hợp tác với khách hàng hơn là làm theo hợp đồng.

Responding to change over following a plan: Tập trung vào đáp ứng và thích nghi với thay đổi hơn là bám sát theo một kế hoạch.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo