Từ điển quản lý

Agile la gi

Agile là gì?

Agile là phương pháp quản lý dự án được sử dụng để quản lý những dự án xử lý vấn đề trong những môi trường biến động và không chắc chắn.

Với sự biến động trong môi trường kinh doanh và thế giới hiện tại, Agile thật sự là một phương pháp hiệu quả được sử dụng cho các dự án có nhiều thay đổi, không rõ yêu cầu, các dự án đổi mới sáng tạo, …

Agile được ra đời và sử dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm đầu tiên. Tuy nhiên, phương pháp này chẳng những thành công cho lĩnh vực phần mềm mà còn áp dụng được đa dạng cho nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, một số khung Agile có thể được giới thiệu như: Scrum, Extreme Programing, Feature-Driven Development (FDD). Các phương pháp phát triển phần mềm Agile như pair programming, test-driven development, stand-ups, planning sessions, và sprints,…

Agile như là một thuật ngữ bao trùm bao gồm các khung và nhiều phương pháp thực hành dựa trên giá trị (4 values) và nguyên tắc (12 principles).

Với phương pháp Agile, vấn đề con người và cách thức tương tác giữa nhóm dự án với các bên liên quan đặc biệt là khách hàng được chú trọng. Các giải pháp về sự hợp tác giữa các nhóm tự tổ chức (self-organizing team), nhóm liên phòng ban (cross-functional team) được phát triển và đề cao. Với các nhóm này, vai trò cụ thể không cần phải chỉ ra mà thay vào đó là đảm bảo họ có đủ kỹ năng cần thiết để tự định hướng và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề.

Vai trò của quản lý trong dự án Agile thể hiện ở việc đảm bảo các thành viên có được kỹ năng đầy đủ, môi trường phù hợp để có thể thực hiện công việc thành công. Quản lý trao quyền cho nhóm dự án quyết định để tiến hành công việc dự án, và hỗ trợ nhóm dự án khi cần thiết. Phương pháp lãnh đạo phục vụ (servant leadership) được áp dụng hiệu quả trong trường hợp này.

Agile là một thay đổi về tư duy tiếp cận và giải quyết vấn đề.

Tư duy tiếp cận và giải quyết vấn đề của Agile được định hình bởi các giá trị (values) và nguyên tắc (principles) trong tuyên bố của Agile (Agile Manifesto). Các giá trị và nguyên tắc này là kim chỉ nam dẫn đường cho việc phản ứng với sự thay đổi và giải quyết công việc dự án trong môi trường không chắc chắn.

 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo