Từ điển quản lý

Acceptance Test Driven Development

Acceptance Test Driven Development là gì?

Acceptance Test Driven Development (ATDD) là thuật ngữ trong Agile chỉ đến phương pháp gồm các thành viên dự án với 3 quan điểm khác nhau bao gồm khách hàng (customer), nhóm phát triển dự án (development), nhóm kiểm thử (test) thảo luận để viết ra một kịch bản kiểm thử (acceptance tests) trước khi hiện thực chức năng tương ứng nào đó trong dự án.

Việc thảo luận có sự tham gia của 3 bên để tạo ra acceptance test thể hiện các góc nhìn như khách hàng (cần giải quyết vấn đề gì?), nhóm phát triển (cách thức giải quyết vấn đề này như thế nào?), và nhóm kiểm thử (có vấn đề gì?). Các acceptance tests này thể hiện ra quan điểm của người dùng và hình thành yêu cầu mô tả cách hệ thống vận hành, cũng như cách kiểm tra hệ thống có hoạt động đúng như dự định không. 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo