Từ điển quản lý

12 Principles Behind the Agile Manifesto

12 Principles Behind the Agile Manifesto là gì?

12 nguyên tắc của Agile bao gồm:

1. Ưu tiên cao nhất là thỏa mãn khách hàng thông qua việc chuyển giao sản phẩm liên tục với sớm nhất.

2. Cho phép sự thay đổi diễn ra, ngay cả trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển. Agile khai thác sự thay đổi vì những lợi thế cạnh tranh cho khách hàng.

3. Chuyển giao công việc thường xuyên, từ vài tuần đến vài tháng, ưu tiên những khung thời gian ngắn.

4. Chuyên gia về kinh doanh và nhóm phát triển dự án cùng làm việc hàng ngày với nhau trong dự án.

5. Dự án được tiến hành với những cá nhân có động lực. Trong cho họ môi trường với sự hỗ trợ nhu cầu cần thiết cho họ, xây dựng niềm tin để từ đó thực hiện công việc.

6. Phương pháp hiệu quả và tốt nhất trong truyền thông và thông tin trong nhóm dự án là trao đổi trực tiếp face-to-face.

7. Thực hiện công việc là thước đo chính về tiến độ dự án.

8. Các quy trình agile thúc đẩy phát triển bền vững. Sponsors, nhóm dự án, và người dùng có duy trì tốc độ liên tục một cách vô thời hạn.

9. Chú ý liên tục vào những sự xuất sắc về kỹ thuật và cách thiết kế tốt để tăng tính nhanh nhẹn.

10. Tính đơn giản - nghệ thuật trong việc tối đa hóa lượng công việc không thực hiện - là cần thiết.

11. Kiến trúc tốt nhất, yêu cầu, và thiết kế đến từ các nhóm tự tổ chức (self-organizting teams).

12. Định kỳ, nhóm phải đánh giá cách làm thế nào để hiệu quả hơn, và điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo