Tin tức

FMIT triển khai đào tạo kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO dành cho các tập đoàn lớn tại TP.HCM

FMIT triển khai đào tạo kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO dành cho các tập đoàn lớn tại TP.HCM

FMIT triển khai đào tạo kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO dành cho các tập đoàn lớn tại TP.HCM | Viện FMIT
Liên hệ Liên hệ