Tin tức

Học viên FMIT® nhận chứng chỉ Kiểm soát nội bộ quốc tế CICS® tại TP.HCM tháng 10/2018

Ngày 18/10/2018, anh Lê Vĩnh Lộc đã đạt chứng chỉ kiểm soát nội bộ quốc tế CICS® do Viện kiểm soát nội bộ ICI®, Hoa Kì cấp. Chứng chỉ quốc tế CICS® (Certified Internal Control Specialist) công nhận năng lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm soát nội bộ
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo