Vai trò của Hội đồng quản trị và Quản lý cấp cao trong quản trị rủi ro

Việc hiểu của chúng ta về rủi ro và thực hành của chúng ta về quản trị rủi ro hiện đại đã được cải tiến đáng kể trong nhiều thập kỷ. Trong thế giới ngày nay, nhiều sự kiện xảy ra làm gia tăng sự phức tạp và mơ hồ của thế giới. Các tổ chức đối diện với thách thức mà tác động đến sự tin cậy các công tác báo cáo, khả năng tồn tại của tổ chức, và niềm tin với cổ đông và các bên liên quan. Các bên liên quan tham gia nhiều hơn trong hiện tại. Họ tìm kiếm sự minh bạch hơn và đòi hỏi trách nhiệm để quản lý tác động của rủi ro trong khi đánh giá năng lực của lãnh đạo trong việc kết tinh các cơ hội. Từ đó, yêu cầu vai trò của Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao trong quản trị rủi ro phải được chú trọng và sử dụng quản trị rủi ro như là một công cụ để đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan và sự tồn tại, phát triển của tổ chức.

Bài viết dưới đây FMIT giới thiệu đôi nét sơ lược về vai trò của Hội đồng quản trị và Quản lý cấp cao trong công tác quản trị rủi ro. Các nội dung chi tiết như làm thế nào để nâng cao nhận thức và ứng dụng quản trị rủi ro trong công tác giám sát và định hướng của hội đồng, công tác điều hành của Quản lý cần phải tham khảo ở khóa học chuyên sâu về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của FMIT để có được các kiến thức đầy đủ và hệ thống hơn.

Quan điểm về quản trị rủi ro hiện đại thay đổi thế nào

Việc hiểu của chúng ta về bản chất rủi ro, nghệ thuật và khoa học trong lựa chọn, nằm ở phần cốt lõi của nền kinh tế hiện đại của chúng ta. Mọi lựa chọn chúng ta đưa ra trong theo đuổi mục tiêu đều có rủi ro của nó. Từ các quyết định hoạt động hàng ngày cho những lựa chọn trong phòng ban, tổ chức, việc cân nhắc và xử lý các rủi ro cho những lựa chọn này là một phần của ra quyết định.

Khi chúng ta tìm kiếm tối ưu các kết quả có thể, các quyết định hiếm khi chỉ kết quả rõ ràng, với câu trả lời đúng hoặc sai. Đó là lý do tại sao quản trị rủi ro có thể được gọi là khoa học và nghệ thuật. Và khi rủi ro được xem xét trong việc hình thành chiến lược và mục tiêu kinh doanh của tổ chức, quản trị rủi ro giúp tối ưu kết quả đầu ra.

Các tổ chức cần phải thích ứng hơn trong thay đổi. Họ cần suy nghĩ một cách chiến lược về cách quản lý sự phức tạp, biến động, và mơ hồ tăng lên của thế giới, cụ thể ở quản lý cấp cao trong tổ chức và trong phòng họp nơi mà diễn ra sự tham gia ở cấp cao nhất.

Quản trị rủi ro tích hợp với chiến lược và hoạt động đưa ra một Khung cho hội đồng và quản lý trong các tổ chức của tất cả quy mô. Nó thể hiện cách thức tích hợp quản trị rủi ro hiện đại trong vận hành của tổ chức giúp thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nó cũng chứa các nguyên tắc mà có thể được vận dụng – từ quyết định chiến lược đến hoạt động hàng ngày.

Lợi ích của việc áp dụng tư duy quản trị rủi ro hiện đại trong tổ chức

Tất cả các tổ chức cần thiết lập chiến lược và định kỳ điều chỉnh nó, luôn nhận thức được cả những cơ hội luôn thay đổi để tạo ra giá trị và những thách thức sẽ xảy ra khi theo đuổi giá trị đó. Để làm được điều đó, họ cần có khuôn khổ tốt nhất có thể để tối ưu hóa chiến lược và hiệu quả hoạt động.

Đó là lý do mà quản lý rủi ro doanh nghiệp phát huy tác dụng. Các tổ chức tích hợp quản lý rủi ro doanh nghiệp trong toàn đơn vị có thể nhận ra nhiều lợi ích, bao gồm, mặc dù không giới hạn ở:

 • Tăng phạm vi cơ hội: Bằng cách xem xét tất cả các khả năng - cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của rủi ro - ban quản lý có thể xác định các cơ hội mới và thách thức duy nhất liên quan đến các cơ hội hiện tại.
 • Xác định và quản lý rủi ro trên toàn tổ chức: Mọi tổ chức đều phải đối mặt với vô số rủi ro có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của tổ chức. Đôi khi rủi ro có thể bắt nguồn từ một bộ phận của đơn vị nhưng lại tác động đến một bộ phận khác. Do đó, Ban Giám đốc xác định và quản lý những rủi ro này trên toàn đơn vị để duy trì và cải thiện hiệu suất.
 • Tăng kết quả tích cực và lợi thế đồng thời giảm bất ngờ tiêu cực: Quản lý rủi ro doanh nghiệp cho phép các đơn vị cải thiện khả năng xác định rủi ro và thiết lập các phản ứng thích hợp, giảm bất ngờ và chi phí hoặc tổn thất liên quan, đồng thời thu được lợi nhuận từ những phát triển thuận lợi.
 • Giảm sự thay đổi hiệu quả hoạt động: Đối với một số người, thách thức ít hơn với sự bất ngờ và tổn thất và nhiều hơn nữa với sự thay đổi trong hiệu quả hoạt động. Thực hiện trước thời hạn hoặc vượt quá mong đợi có thể gây ra nhiều lo ngại như việc thực hiện không đúng kế hoạch và dự kiến. Quản lý rủi ro doanh nghiệp cho phép các tổ chức lường trước những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và cho phép họ thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu sự gián đoạn và tối đa hóa cơ hội.
 • Cải thiện việc kiểm soát nguồn lực: Mọi rủi ro có thể được coi là một yêu cầu đối với nguồn lực. Có được thông tin mạnh mẽ về rủi ro cho phép ban quản lý đối mặt với nguồn lực hữu hạn, đánh giá nhu cầu nguồn lực tổng thể, ưu tiên triển khai nguồn lực và tăng cường phân bổ nguồn lực.
 • Nâng cao khả năng phục hồi của doanh nghiệp: kế hoạch trung và dài hạn của một tổ chức và khả năng tồn tại phụ thuộc vào khả năng dự đoán và ứng phó với sự thay đổi, không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển. Điều này một phần được kích hoạt bởi quản lý rủi ro doanh nghiệp hiệu quả. Nó ngày càng trở nên quan trọng khi tốc độ thay đổi ngày càng nhanh và mức độ phức tạp trong kinh doanh tăng lên.

Vai trò của Quản lý cấp cao trong quản trị rủi ro

Ban quản lý có trách nhiệm tổng quan về quản lý rủi ro của toàn tổ chức, nhưng quan trọng là ban quản lý có vai trò hơn nữa như: trao đổi nhiều hơn với hội đồng và các bên liên quan về việc sử dụng Quản trị rủi ro như thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh. Khởi đầu quá trình này bằng việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho quá trình lựa chọn và điều chỉnh chiến lược.

Đáng kể hơn, thông qua quá trình này, ban quản lý sẽ đạt được sự hiểu biết rõ ràng hơn về cách thức xem xét rủi ro nhận biết được có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược. Quản trị rủi ro làm phong phú thêm cho công tác quản lý trong việc đưa ra quan điểm mới về điểm mạnh và yếu của chiến lược khi điều kiện thay đổi, và làm thế nào một chiến lược có thể phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức. Nó cho phép ban quản lý cảm thấy tự tin rằng họ đã xem xét các giải pháp chiến lược và xem xét đầu vào từ những người trong tổ chức những người sẽ hiện thực chiến lược được lựa chọn.

Khi chiến lược được thiết lập, quản lý rủi ro doanh nghiệp đưa ra một cách thức hiệu quả để ban lãnh đạo hoàn thành vai trò của mình, biết rằng tổ chức thích ứng với những rủi ro có thể ảnh hưởng đến chiến lược và đang quản lý chúng tốt. Áp dụng quản lý rủi ro doanh nghiệp giúp tạo niềm tin và truyền niềm tin cho các bên liên quan trong môi trường hiện tại, vốn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết về cách rủi ro đang tích cực giải quyết và quản lý những rủi ro này.

Tất cả ban lãnh đạo - không chỉ giám đốc rủi ro - có thể nói rõ rủi ro được xem xét như thế nào trong việc lựa chọn chiến lược hoặc quyết định kinh doanh không? Họ có thể trình bày rõ ràng khẩu vị rủi ro của đơn vị không và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến một quyết định cụ thể? Kết quả cuộc trò chuyện có thể làm sáng tỏ tư duy chấp nhận rủi ro thực sự như thế nào trong tổ chức.

Vai trò của Hội đồng quản trị trong Quản trị rủi ro

Mỗi hội đồng quản trị đều có vai trò giám sát, giúp hỗ trợ việc tạo ra giá trị trong một tổ chức và ngăn chặn sự suy giảm của nó. Theo truyền thống, quản lý rủi ro doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ mạnh mẽ ở cấp hội đồng quản trị. Giờ đây, các hội đồng quản trị ngày càng được kỳ vọng sẽ giám sát việc quản lý rủi ro doanh nghiệp.

Khuôn khổ cung cấp những cân nhắc quan trọng cho các hội đồng trong việc xác định và giải quyết trách nhiệm giám sát rủi ro của họ. Những cân nhắc này bao gồm quản trị và văn hóa; chiến lược và thiết lập mục tiêu; hoạt động của tổ chức; thông tin, truyền thông và báo cáo; và việc xem xét và sửa đổi các thông lệ để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Vai trò giám sát của hội đồng có thể bao gồm:

 • Rà soát, truy vấn, và đồng tình với ban giám đốc về:
 • Đề xuất chiến lược và khẩu vị rủi ro.
 • Sự phù hợp của chiến lược và mục tiêu kinh doanh với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đã nêu của đơn vị.
 • Các quyết định kinh doanh quan trọng bao gồm mua lại sáp nhập, phân bổ vốn, tài trợ và các quyết định liên quan đến cổ tức.
 • Ứng phó với những biến động đáng kể trong hoạt động của đơn vị hoặc quan điểm rủi ro của danh mục đầu tư.
 • Phản ứng với các trường hợp sai lệch so với các giá trị cốt lõi.
 • Phê duyệt các biện pháp khuyến khích và thù lao quản lý.
 • Tham gia vào quan hệ nhà đầu tư và các bên liên quan.
 • Quản lý rủi ro doanh nghiệp cung cấp khuôn khổ phù hợp để hội đồng quản trị đánh giá rủi ro và áp dụng tư duy về khả năng phục hồi.

Hội đồng quản trị cũng có thể yêu cầu quản lý cấp cao nói chuyện không chỉ về các quy trình rủi ro mà còn về văn hóa. Làm thế nào để tạo ra được văn hóa kích hoạt hoặc ngăn cản việc chấp nhận rủi ro một cách hợp lý? Ban quản lý sử dụng ống kính nào để giám sát văn hóa rủi ro, và điều đó đã thay đổi như thế nào? Khi mọi thứ thay đổi — và mọi thứ sẽ thay đổi cho dù chúng có nằm trong tầm ngắm của đơn vị hay không — làm thế nào để hội đồng quản trị có thể tự tin về phản ứng thích hợp và kịp thời từ ban giám đốc?

Về lâu dài, quản lý rủi ro doanh nghiệp cũng có thể nâng cao khả năng phục hồi của doanh nghiệp — khả năng dự đoán và ứng phó với sự thay đổi. Nó giúp các tổ chức xác định các yếu tố không chỉ đại diện cho rủi ro mà còn đại diện cho sự thay đổi và sự thay đổi đó có thể tác động đến kết quả hoạt động như thế nào và đòi hỏi sự thay đổi trong chiến lược. Bằng cách nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng hơn, một tổ chức có thể lập kế hoạch của riêng mình; chẳng hạn, nó có nên rút lui theo kiểu phòng thủ hay đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới?

Kết luận

Mục đích của quản trị rủi ro đó là giúp các tổ chức bảo vệ tốt hơn và nâng cao giá trị của các bên liên quan. Triết lý cơ bản của nó là “giá trị được tối đa hóa khi ban lãnh đạo đặt ra chiến lược và mục tiêu để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa các mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận cũng như các rủi ro liên quan, đồng thời sử dụng hiệu quả và hiệu quả các nguồn lực để theo đuổi các mục tiêu của đơn vị.

Những lợi ích này nêu bật một thực tế là không nên chỉ xem rủi ro như một hạn chế hoặc thách thức tiềm ẩn đối với việc thiết lập và thực hiện một chiến lược. Thay vào đó, sự thay đổi làm cơ sở cho rủi ro và các phản ứng của tổ chức với rủi ro làm phát sinh các cơ hội chiến lược và các khả năng khác biệt chính.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo