Quản trị chiến lược là gì?

Với bối cảnh thế giới thay đổi, các công nghệ và phương pháp tiếp cận cũ đã hoàn thành sứ mệnh và nhường chỗ cho công nghệ và phương pháp mới. Chương trình quản trị chiến lược tại FMIT được tích hợp các chuẩn mực hàng đầu thế giới và triết lý quản trị dẫn dắt nền quản trị hiện đại hiện nay của các thông lệ quốc tế xem xét nhiều tình huống quản trị chiến lược của các công ty hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp có được bức tranh toàn cảnh về chiến lược, xác định chính xác trọng tâm, và vận dụng phương pháp tiếp cận thích hợp nhằm đạt được giá trị tốt nhất với nguồn lực tối ưu nhất.

Quản trị chiến lược là gì

Trong việc điều hành doanh nghiệp, với bối cảnh kinh doanh có đặc tính là VUCA - viết tắt, được sử dụng để mô tả bản chất chung của thế giới ngày nay. Nó chỉ đến sự biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Mỗi vấn đề này nảy sinh ra những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt và tìm phương pháp riêng biệt để giải quyết trong bài toán chiến lược của họ để duy trì tính thích nghi với thị trường, khả năng tồn tại, và phát triển bền vững.

Volatility (Tính biến động) - Bản chất, động lực và tốc độ của mọi thứ đang thay đổi, và bản chất của các lực và chất xúc tác gây ra những điều này.

Uncertainty (Sự không chắc chắn) - Sự thiếu khả năng dự đoán trên thế giới và cơ hội gia tăng cho những thay đổi cơ cấu bất ngờ trên các thị trường khác nhau.

Complexity (Sự phức tạp) - Nhiều vấn đề và lực lượng đan xen, gây nhiễu, thường không có mô hình nguyên nhân - và kết quả rõ ràng giữa chúng.

Ambiguity (Sự mơ hồ) - Sự mơ hồ của các thực tế của chúng ta và không có khả năng phân biệt và rõ ràng về chúng, thường dẫn đến các tín hiệu hỗn hợp, không rõ ràng cho tổ chức

Vai trò của quản trị chiến lược ra đời nhằm xác định các thách thức lớn nhất và hàng đầu của doanh nghiệp, sử dụng tối ưu và phù hợp về mặt nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Với việc xác định tầm nhìn (vision), sứ mệnh (mission), giá trị cốt lõi (core values), mục tiêu chiến lược (strategic objectives), và con đường để triển khai chiến lược (pathways), và phương tiện thực hiện (vehicles) chiến lược, cùng với phương pháp (methodologies) để triển khai chiến lược và nhiều công cụ khác để hiện thực hóa chiến lược như thiết kế trải nghiệm, mô hình kinh doanh, .. giúp doanh nghiệp có được một khung hoàn chỉnh sử dụng để tiếp cận, phân tích, và lựa chọn giải pháp chiến lược phù hợp.

…Việc hiểu rõ chiến lược là gì và định hình ra một hệ thống các phương pháp và cách thức tiến hành phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp rõ ràng hơn về bức tranh chiến lược toàn cảnh của tổ chức, cho ra đời nhiều ý tưởng sáng tạo và lựa chọn cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Có nhiều mức độ về chiến lược phải tiến hành trong tổ chức bao gồm: các chiến lược kinh doanh trả lời câu hỏi làm thế nào để cạnh tranh, làm thế nào để dẫn đầu thị trường hoặc phát triển để đạt được tầm nhìn của doanh nghiệp. Chiến lược tổ chức để phát triển các phương diện của hệ thống quản trị, điều chỉnh và thích nghi với phương thức và con đường ở chiến lược cạnh tranh đưa ra. Các chiến lược khác đi vào từng lĩnh vực như chiến lược chuỗi cung ứng tăng tính kết nối hệ thống, …để giúp đạt mục tiêu chiến lược.

Mục tiêu chiến lược xác định cách tổ chức dự định tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các mục tiêu chiến lược có thể liên quan đến đổi mới, tăng trưởng, kiểm soát chi phí, đầu tư vào con người của tổ chức, trách nhiệm xã hội, v.v. Các mục tiêu chiến lược được phản ánh trong quá trình và kế hoạch hoạch định chiến lược của tổ chức.

Với từng cấp độ chiến lược khác nhau trong tổ chức, và tùy thuộc vào bản chất của vấn đề được giải quyết là gì, thì phương pháp tiến hành lại khác nhau. Bản chất vấn đề phụ thuộc và mức độ không chắc chắn, rủi ro, mức độ biến động của thị trường, hoặc vấn đề đã được xác định rõ ràng, mức độ sáng tạo đổi mới cần thiết, hoặc giải quyết để đáp ứng các yêu cầu rõ ràng (luật pháp, an toàn,..). Việc nhận diện và phân loại chính xác vấn đề cần giải quyết sẽ ảnh hưởng đến cách thức tổ chức và giải quyết vấn đề và sử dụng các phương pháp lãnh đạo, xây dựng năng lực, bài toán quản lý khác nhau.

Chương trình quản trị chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị tại FMIT được thiết kế giúp doanh nghiệp tiếp cận bài toán chiến lược một cách toàn diện và sâu sắc, giúp doanh nghiệp nhận ra đầy đủ các góc nhìn về chiến lược, có được nhiều ý tưởng về chiến lược, thấy được toàn cảnh bức tranh chiến lược của tổ chức và các thách thức lớn nhất, từ đó lựa chọn và vận dụng vào thực tế một cách tối ưu.

Với bối cảnh thế giới mới với nhiều biến động và thay đổi, buộc các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá và đưa ra các chiến lược phù hợp trong tình hình mới nhằm duy trì sự phát triển, ổn định, và bền vững. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân để xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của tổ chức, các nhà điều hành trong các hệ thống có quy mô vừa và lớn có thể tạo ra một hệ thống thiếu nhất quán và không hoàn chỉnh, bị động trong phản ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.

Chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị là phần nền tảng quan trọng của 1 doanh nghiệp mà toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng đó. Với mức trưởng thành của nó càng cao, giá trị tổ chức càng lớn, hoạt động của tổ chức càng chắc chắn và hiệu quả, có đầy đủ thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định, khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt giúp hoàn thành sứ mệnh, tạo giá trị cho nhân viên, cổ đông, khách hàng, và xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, hơn ai hết, các nhà quản trị điều hành (Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo) cần phải có tư duy và kiến thức sâu sắc về Quản trị chiến lược và Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại để có thể hoạch định các chiến lược, cấu trúc hệ thống, định ra các phương diện quản trị quan trọng của tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các nhân sự cấp dưới triển khai các phương diện quản trị này hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện.

FMIT triển khai chương trình đào tạo này trên cơ sở tổng hợp chắt lọc các tinh túy quản trị từ các chuẩn mực quản trị quốc tế, đưa ra 1 chương trình đào tạo tinh gọn tiết kiệm về thời gian nhà điều hành nhưng đầy đủ các phương diện, chiều sâu về kiến thức, hệ thống về phương pháp giúp các nhà điều hành có được kiến thức am hiểu sâu sắc nhất theo các chuẩn mực quản trị toàn cầu hiện tại.

Chương trình có những điểm trong tâm nổi bật sau:

  • Xây dựng chiến lược trong tổ chức từ chiến lược kinh doanh, các chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng, chiến lược phát triển năng lực tổ chức, chiến lược cho từng bộ phận, …và sự nhất quán giữa các chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
  • Sử dụng quản trị đổi mới sáng tạo như là nền tảng để tạo nên các loại chiến lược, nghiên cứu về các con đường đổi mới và phương tiện đổi mới vận dụng trọng xây dựng các loại chiến lược
  • Sử dụng các công cụ hiện đại như: thiết kế trải nghiệm khách hàng CXJM, tư duy thiết kế (design thinking, HCD), đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để khai phá cơ hội mới, đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
  • Đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động: liên kết từ mục tiêu chiến lược đến mục tiêu hệ thống và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán bằng mô hình đo lường tích hợp (Integrated Measurement Model) và các công cụ về quản lý mục tiêu: KPI, Balanced Scorcard, KRI, OKR, OGSM.
  • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại để theo dõi, cải tiến liên tục (10%) và cải tiến đột phá (10X) như lean, 6 sigma, quản trị rủi ro, và 10X breakthrough.
  • Cuối cùng là mô hình về kiến trúc quản trị hiện đại giúp tích hợp các hệ thống quản trị giúp tổ chức gắn kết các hệ thống quản trị trong một bức tranh thể hiện triết lý vận hành nhất quán trong tổ chức tạo cơ sở vận hành cho tổ chức.

Quan tâm đến chương trình, quý vị có thể tìm hiểu tại www.fmit.vn.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo