Quản lý dự án Agile là gì?

Khi nói đến phương pháp phát triển dự án (development approach), tổ chức có nhiều cách để lựa chọn tiếp cận một cách phù hợp. Một trong những cách tiếp cận về quản lý dự án đó là Agile. Bài viết này sẽ giới thiệu tóm lượt các nội dung cơ bản về quản lý dự án theo agile. Để rõ hơn về chi tiết và thực hành thực tế để nắm bản chất, nguyên tắc, và các giá trị quan trọng của hệ thống phương pháp luận này, Giám đốc dự án có thể tham gia khóa học tại đây: https://fmit.vn/agile

Quản lý dự án Agile chỉ đến phương pháp tiếp cận và quản lý dự án. Trọng tâm của phương pháp chính là sự hợp tác của khách hàng cùng với sự chủ động tham gia dẫn dắt của nhóm dự án để tạo ra sản phẩm dịch vụ sớm nhất có thể, hoặc có những tính năng cơ bản nhất, từ đó bằng sự phối hợp với khách hàng, các tính năng dự án dần hoàn thiện và bổ sung giá trị để đạt được kết quả tốt nhất.
Dự án agile linh hoạt về mặt công việc (scope), tích hợp các thay đổi, đảm bảo dự án được kiểm tra đáp ứng mong đợi của khách hàng. Dự án agile cũng như tất cả các loại dự án khác, đều phải chú trọng vào các quản lý các nhân tố quan trọng như công việc (scope), thời gian (time), chi phí (cost), chất lượng (quality), truyền thông (communication), rủi ro (risk),… Thiếu các nhân tố này thì dự án khó có thể thành công được. Tuy nhiên, với đặc thù riêng của dự án agile, Giám đốc dự án cần phải áp dụng các tư duy và nguyên tắc theo đặc thù riêng này và điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó, các nguyên tắc về quản lý sự thay đổi, tạo ra nhóm đủ năng lực, được đào tạo, trao quyền, tự chủ, xây dựng niềm tin, chia sẻ trách nhiệm, văn hóa agile, theo giá trị của khách hàng, cải tiến liên tục, … là vô cùng quan trọng.

Agile có các kỹ thuật quản lý riêng như: planning poker, T-Shirt Sizing, Story point, User story, dot votting, retrospective, daily standup meeting, scrum, sprint, iteration review, Kanban, product box, servant leadership, information radiators, task boards, fist of five, roman voting, unique naming, MVP, MBI, Kano Model, Moscow, 100 points, XP metaphor, Modified Fibonacci, Polling, product backlog,.. áp dụng trong ước tính quản lý thời gian, trong thống nhất độ ưu tiên, trong đánh giá mức độ quan trọng của công việc. Giám đốc dự án nên làm quen với các thuật ngữ và khái niệm trên để áp dụng hiệu quả hơn trong công tác quản lý dự án agile.

Mặc dù các công cụ và kỹ thuật là quan trọng, nhưng cốt lõi của agile là tạo được văn hóa agile, thay đổi tư duy về lãnh đạo, tạo môi trường phù hợp, quản lý đội ngũ hiệu quả, kỹ năng về tương tác với mọi người (people skills) tốt, và cuối cùng mới là vận dụng các công cụ kỹ thuật ở trên. Nếu không tạo được văn hóa phù hợp với agile và môi trường quản lý dự án thích hợp thì công cụ không thể phát huy được hiệu quả.

Để hỗ trợ cho công tác quản lý dự án agile thuận tiện hơn, có nhiều phần mềm agile được giới thiệu. Sau đây là các phần mềm phố biến: Monday -tên cũ của Monday là Dapulse. Phần mềm tập trung vào truyền thông xã hội (social communication) và chia sẻ thông tin nội bộ (internal information).Monday có lẽ là phần mềm được lựa chọn hàng đầu về quản lý dự án agile. Tính năng hợp tác (collaboration) dựa vào việc xác định các thành viên nào làm việc trong khung thời gian nào. Phần mềm có tính năng tích hợp mobile và desktop cho phép thông báo real-time. Ngoài Monday, còn có các phần mềm phổ biến khác như: Wrike - phần mềm theo hướng dịch vụ SaaS, Asana, Taiga, Planbox, Smartsheet, Trello theo phương pháp Kanban,…

Để triển khai dự án agile, sau đây là các bước cơ bản (mang tính sơ lượt nhất).

  • Thiết lập tầm nhìn (define a vision)
  • Tạo roadmap cho sản phẩm (create a roadmap)
  • Kế hoạch chuyển giao (Released plan)
  • Lập kế hoạch cho các vòng lặp
  • Đảm bảo nhóm đúng tiến độ
  • Rà soát cho từng vòng lặp
  • Xác định công việc cho vòng lặp tiếp theo

Trụ cột quan trọng và mang lại sự thành công cho Agile không chỉ là các khái niệm và công cụ thực hiện mà còn là quản trị sự không chắc chắn (uncertainty), quản trị sự thay đổi và chuyển đổi (change management and transformation), văn hóa và lãnh đạo theo phương pháp mới (servant leadership), phương pháp quản trị mới (governance), hiệu quả và năng lực của nhóm (high performance team) tương tác với các bên liên quan, nhóm được trao quyền và tự chủ (self-organizing team), cùng với các nguyên tắc trọng tâm và đặc thù để vận hành hệ thống AGILE.

Chương trình đào tạo AGILE tại FMIT được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án hiện đại của PMI theo chuẩn mực quản lý dự án quốc tế và các hệ thống phương pháp luận mới nhất về AGILE trong đó chú trọng đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người (leadership and people skills), quản trị và văn hóa tổ chức (governance and culture), quản lý dự án trong bối cảnh không chắc chắn (uncertainty domain), và bộ nguyên tắc và công cụ triển khai AGILE (manifesto and mindset) trên nền tảng tình huống và bối cảnh thực tế của tổ chức. Chương trình sẽ mang lại sự thay đổi và sẵn sàng cho nhóm dự án triển khai phương pháp quản lý dự án mới.

Chương trình chi tiết tham khảo tại: https://fmit.vn/agile 


chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo