Khóa học quản lý dự án Agile tại FMIT

Phương pháp Agile khởi nguồn và áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng với nhu cầu và đặc tính của các dự án hiện nay, agile vẫn được sử dụng và áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là dự án có nhiều thay đổi về yêu cầu về giải pháp, cần phối hợp với khách hàng để tạo ra giá trị tốt nhất cho sản phẩm, dịch vụ, kết quả dự án.

Agile là thuật ngữ bao trùm (umbrella) chỉ đến nhiều loại phương pháp phát triển dự án theo kiểu vòng lặp hoặc tăng dần như Scrum, Kanban, XP (extreme programming), lean development, … Khi so sánh Agile với dự án quản lý truyền thống (predictive), Agile có đặc tính như: phát triển tăng dần trong khi dự án truyền thông thì hoàn chỉnh ngay từ đầu; lập kế hoạch trong suốt quá trình so với việc lập kế hoạch một lần; chuyển giao sản phẩm nhiều lần trong quá trình dự án so với việc chuyển giao một lần vào cuối dự án; khách hàng có thể thấy giá trị dự án tạo ra nhanh nhất có thể so với dự án truyền thống khách hàng chỉ thấy được giá trị dự án vào lúc hoàn thành dự án; hoặc là khuyến khích sự thay đổi trong khi dự án truyền thống hạn chế sự thay đổi.

Khi triển khai dự án theo phương pháp Agile một cách phù hợp, tổ chức có thể có nhiều lợi ích như: việc khích lệ khách hàng tham gia vào trong suốt quá trình phát triển sản phẩm sẽ giúp ghi nhận phản hồi nhanh, tương tác tốt hơn, từ đó bổ sung các giá trị làm cho sản phẩm đạt kết quả đúng mong muốn của khách hàng hơn; các phản hồi và thay đổi được nhận ra một cách kịp thời, tránh các chi phí phát sinh khi triển khai quá chậm làm tăng chi phí khi sản phẩm đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng; triển khai các sản phẩm theo hướng giá trị tăng dần (Minimum Viable product và Minimum Business Increment).

Khi tiến hành thực hiện dự án agile, các tổ chức cần nắm các tư duy (mindset) quan trọng trong agile bao gồm:

 • Khuyến khích sự thay đổi (welcome change) nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phù hợp với mong đợi của khách hàng.
 • Làm việc để tạo ra các giá trị tăng dần (working in small values increments) thông qua các phương pháp MVP, MBI giúp nhóm sản phẩm tối ưu hiệu quả và phản hồi nhanh nhất từ khách hàng có thể có, và phát triển tăng dần để hoàn thiện sản phẩm.
 • Cần việc thực hiện và phản hồi (using build and feedback loop) với sự tham gia của khách hàng và các bên liên quan quan trọng khác để điều chỉnh lại kế hoạch và danh mục công việc (backlog) cần thiết
 • Cải tiến thông qua việc khám phá (learning through discovery) từ việc phản hồi và đánh giá kết quả liên tục để điều chỉnh phương pháp thực hiện.
 • Phát triển lấy giá trị làm chỉ dẫn (value-driven development) trong mọi trường hợp cần quyết định giúp giảm các lãng phí trong dự án.
 • Failing fast with learning (nhận ra thất bại sớm nhất) thông qua việc tương tác với khách hàng và các bên liên quan để kịp thời điều chỉnh phương pháp và kế hoạch
 • Chuyển giao kết quả liên tục (continuous delivery) và thường xuyên hơn so với phương pháp dự án truyền thống là chỉ chuyển giao kết quả dự án vào cuối dự án
 • Cải tiến liên tục (continuous improvement) bằng cách áp dụng các nguyên tắc của cải tiến chất lượng một cách nhất quán và liên tục trong dự án.

Một số thuật ngữ phổ biến trong Agile cần nắm như sau:

 • Product Owner – người được chỉ định làm đại diện cho khách hàng trong dự án, đảm nhận vai trò về tầm nhìn sản phẩm (product vision), xác định đặc điểm, độ ưu tiên của các yêu cầu, quyết định sự thay đổi và phê duyệt cho mỗi vòng lặp.
 • Agile Project Manager/ Scrum Master – người quản lý dự án Agile, đảm nhận vai trò thúc đẩy thực hiện các quy trình và triển khai nguyên tắc agile cho nhóm dự án, thể hiện vai trò lãnh đạo phục vụ (servant leadership), nhận diện và loại bỏ trở ngại của dự án, nâng cao năng lực các thành viên trong dự án, tạo ra văn hóa phù hợp cho dự án, ..
 • Product Backlog – yêu cầu dự án từ các bên liên quan, bao gồm danh sách các công việc ưu tiên cần được thực hiện trong dự án.
 • Sprint Planning Meeting – Cuộc họp được thực hiện trong nhóm dự án để xác định các đặc điểm cần hoàn thành cho một vòng lặp tiếp theo
 • Sprint Backlog – Công việc mà nhóm lựa chọn để thực hiện cho vòng lặp tiếp theo
 • Sprint – là một vòng lặp ngắn trong đó nhóm dự án sẽ làm việc để hoàn thành công việc dự án, thông thường là 1-4 tuần.
 • Daily Standup meeting – cuộc họp ngắn trong ngày để thảo luận về công việc đã hoàn thành, công việc sẽ làm, và trở ngại (impediment) của dự án, thường kéo dài 10-15 phút.
 • Sprint Review – Việc rà soát vào cuối mỗi vòng lặp có sự tham gia của khách hàng về kết quả đã hoàn thành
 • Retrospective – cuộc họp để rút ra bài học kinh nghiệm, điều gì thành công, và cần cải tiến cho mỗi vòng lặp (sử dụng kỹ thuật 4 Ls, Start-Stop-Continue)
 • Scrum – là một khung hoạt đông bao gồm tập hợp các hướng dẫn thực hành, vai trò, sự kiện, tài liệu, quy tắc,… dựa trên 3 trụ cột quan trọng đó là: transparency (rõ ràng), kiểm tra kịp thời (inspection), thích nghi với các thay đổi và ứng phó sự cố (adaption).
 • Definition of Done: tiêu chí nghiệm thu, tiêu chí thành công, định nghĩa về sự hoàn thành, được sử dụng để đánh giá và nghiệm thu kết quả công việc.

Mặc dù các công cụ và kỹ thuật là quan trọng, nhưng cốt lõi của agile là tạo được văn hóa agile, thay đổi tư duy về lãnh đạo, tạo môi trường phù hợp, quản lý đội ngũ hiệu quả, kỹ năng về tương tác với mọi người (people skills) tốt, và cuối cùng mới là vận dụng các công cụ kỹ thuật ở trên. Nếu không tạo được văn hóa phù hợp với agile và môi trường quản lý dự án thích hợp thì công cụ không thể phát huy được hiệu quả.

Chương trình đào tạo AGILE tại FMIT được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án hiện đại của PMI theo chuẩn mực quản lý dự án quốc tế và các hệ thống phương pháp luận mới nhất về AGILE trong đó chú trọng đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người (leadership and people skills), quản trị và văn hóa tổ chức (governance and culture), quản lý dự án trong bối cảnh không chắc chắn (uncertainty domain), và bộ nguyên tắc và công cụ triển khai AGILE (manifesto and mindset) trên nền tảng tình huống và bối cảnh thực tế của tổ chức. Chương trình sẽ mang lại sự thay đổi và sẵn sàng cho nhóm dự án triển khai phương pháp quản lý dự án mới.

Trên đây là một số khái niệm tóm lượt cơ bản về một số nguyên tắc và thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong Agile. Chi tiết chương trình có thể tham khảo tại khóa học quản lý dự án Agile được tổ chức tại FMIT.

Lịch học tham khảo tại: https://fmit.vn/agile 


chương trình đào tạo tại fmit

 

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo