Giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, tạo giá trị cho các bên liên quan, và mang lại lợi nhuận cho tổ chức chính là những mục tiêu hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Để đạt được điều đó Doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo, phát huy những lợi vốn có và khắc phục những hạn chế còn tồn tại thông qua một hệ thống và phương pháp luận (methodology) quản trị hiệu quả nhằm vận hành tốt doanh nghiệp trong bối cảnh riêng minh.

Những nhân tố tác động đến cách thức vận hành doanh nghiệp bao gồm: nội bộ doanh nghiệp (hệ thống, chiến lược, quy trình, văn hóa, con người, cơ sở hạ tầng,...), đến ngành (industry), đến môi trường vĩ mô. Doanh nghiệp cần hiểu rõ bối cảnh bên trong và bên ngoài (như phân tích SWOT, PESTLE), phân tích các lực tác động (như 5-forces), và định hình các phương pháp quản trị phù hợp. Dưới đây FMIT® xin giới thiệu cho các bạn giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Tăng cường giải pháp về quản trị: bao gồm việc áp dụng các thông lệ quốc tế và chuẩn mực vào trong hệ thống quản trị nhằm vận hành hiệu quả doanh nghiệp. Các giải pháp về quản trị có thể bao gồm:

- Quản trị chiến lược: tăng cường công tác xây dựng tầm nhìn, xác định định hướng, đánh giá rà soát môi trường, dự báo thị trường, xác định năng lực cốt lõi, ... nhằm xây dựng chiến lược dài hạn (5-10 năm), trung hạn (3-5 năm), và ngắn hạn (1-3 năm).

- Quản trị rủi ro: tăng cường giải pháp quản trị rủi ro một cách hệ thống nhằm tích hợp rủi ro một cách toàn diện vào mọi hoạt động của tổ chức, từ cấp chiến lược, phòng ban, đến các hoạt động vận hành nhằm khai thác cơ hội, ngăn ngừa các môi nguy, tăng cường giá trị, nâng cao hiệu quả cho toàn bộ hoạt động trong tổ chức.

- Quản lý chuỗi cung ứng: tăng cường giải pháp quản lý kết nối chẳng những giữa các bộ phận trong doanh nghiệp mà còn kết nối toàn chuỗi (end-to-end), đồng bộ mục tiêu giữa các đối tác với thị trường, kết nối công nghệ, chia sẻ dữ liệu, . nhằm tăng hiệu quả trong toàn chuỗi.

- Quản lý dự án: giúp hiện thực các đổi mới, sáng tạo, chiến lược, các hoạt động nâng cấp tạo giá trị mới, ... một cách hiệu quả thông qua phương pháp tổ chức dự án. Dự án có thể áp dụng các phương pháp như predictive, iterative, adaptive, agile tùy theo đặc thù riêng của từng dự án.

- Quản trị tài chính, kế toán quản trị: nâng cao chất lượng ra quyết định trong việc đầu tư vào những hạng mục hiệu quả, tạo ra các dòng tiền có NPV tốt, tổ chức hoạt động tài chính và đầu tư hiệu quả, áp dụng các kỹ thuật và phương pháp quản trị theo các thông lệ quốc tế nhằm có các thước đo và phương pháp phù hợp.

- Giải pháp công nghệ: tăng cường áp dụng công nghệ là một giải pháp không thể thiếu trong bối cảnh kinh doanh hiện tại.

- Lãnh đạo và quản trị nhân lực: tạo ra môi trường làm việc tích cực, gắn kết sự tham gia của nhân viên, xây dựng niềm tin, thúc đẩy khả năng đổi mới, trao quyền và chủ động, nuôi dưỡng nhân tài, đào tạo lãnh đạo là những chủ đề không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại.

- Hình thành cơ cấu quản trị, kiểm toán nội bộ: tăng sự đảm bảo các các hoạt động quản trị, rủi ro, kiểm soát và tạo giá trị cho các hệ thống này nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

 Quan tri doanh nghiep

Xây dựng hệ thống quản trị toàn diện để quản trị kinh doanh hiệu quả


chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo