FMIT triển khai đào tạo Kiểm soát nội bộ chuyên sâu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Ngày 25/05/2015, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục phối hợp cùng FMIT triển khai khóa đào tạo Kiểm Soát nội bộ chuyên sâu theo chuẩn quốc tế COSO. Tham gia khóa đào tạo là cán bộ cấp cao thuộc ban KSNB, ban Kiểm toán nội bộ của HNX.

Nếu như các khóa đào tạo trước đây, FMIT tập trung vào việc cung cấp cho các cán bộ của HNX công cụ và phương pháp xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp theo đúng chuẩn quốc tế thì trong khóa đào tạo chuyên sâu lần này, FMIT tập trung vào việc cung cấp cho Bộ phận kiểm soát và kiểm toán các công cụ đánh giá thành phần của hệ thống KSNB tại từng đơn vị và cấp sở của HNX. Bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc rà soát, đánh giá, cải tiến hệ thống KSNB; đánh giá về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong tổ chức; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống, quy trình, quy định, góp phần đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy định.

Ngày nay, vai trò của bộ phận kiểm soát/kiểm toán nội bộ ngày càng nâng cao vì nhiều lý do bao gồm điều kiện kinh tế, toàn cầu hóa và các rủi ro mới nổi. Những ngữ cảnh này đã tạo ra một môi trường năng động và cơ hội mới cho kiểm soát nội bộ. Quan khóa đào tạo này, Cán bộ HNX có thể xây dựng được quy trình đánh giá nội bộ, chủ động trong công tác thực hiện đánh giá rủi ro và thiết lập lại kế hoách đánh giá và phương pháp phù hợp với chiến lược của tổ chức.

BPĐT_FMIT


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo