Phát triển năng lực lãnh đạo

LÃNH ĐẠO LÀ GÌ?

Lãnh đạo là kỹ năng ảnh hưởng đến những người theo sau để cùng đạt được mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là vận dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong dẫn dắt hành động với những người theo sau. Lãnh đạo là khả năng tạo động lực và quản lý cảm xúc, thúc đẩy hành động, biến mục tiêu của công ty thành mục tiêu của từng cá nhân và hoàn thành chúng với hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo là kỹ năng về thấu cảm và hiểu về con người (people skills) mà không phải là kỹ năng quản lý (process skills). Phong cách lãnh đạo phải được điều chỉnh phù hợp theo đặc thù công việc, dự án, và hệ thống quản trị cũng như phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH?

Lãnh đạo không thể tách rời với hệ thống vận hành và đặc thù quản lý của tổ chức. Nhà quản lý muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải nắm bắt cách tiếp cận của hệ thống quản lý và vận dụng kỹ năng lãnh đạo phù hợp với hệ thống quản lý đó.

Không có một phong cách lãnh đạo nào hiệu quả cho mọi trường hợp. Và nhà quản lý cũng không thể chọn phong cách lãnh đạo của riêng mình để áp đặt vào một bối cảnh mà hệ thống quản lý cần phương pháp lãnh đạo khác biệt của nó.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, các dự án đổi mới, dự án chiến lược, dự án kết hợp với đối tác, hình thức làm việc từ xa, các nhóm tự quản lý (self – organizing team), … đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Tuy nhiên, thực trạng tại các doanh nghiệp, nhiều quan điểm và phương pháp lại lựa chọn phong cách lãnh đạo cố định và xây dựng văn hóa mong muốn trong tương lai để triển khai các hệ thống quản trị. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách giải quyết vấn đề, chung chung, kém hiệu quả và không phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị hiện đại hiện nay của thế giới.

Phương pháp tiến hành công việc và hệ thống vận hành quyết định quy trình và văn hóa doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo. Ngược lại nếu văn hóa doanh nghiệp và phương pháp lãnh đạo không phù hợp sẽ dẫn đến thất bại cả hệ thống vận hành “Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker.

TÍCH HỢP KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VỚI HỆ THỐNG VẬN HÀNH THẾ NÀO?

Kỹ năng lãnh đạo phải phù hợp với đặc thù công việc và chiến lược phát triển của công ty. Không có phong cách lãnh đạo nào hiệu quả trong mọi tình huống. Các chuẩn mực toàn cầu đều chỉ ra nhà quản lý phải áp dụng và điều chỉnh (tailoring) phong cách lãnh đạo cho phù hợp với đặc thù công việc và dự án triển khai của tổ chức.

Ở cấp độ toàn tổ chức sẽ có nhiều dự án chiến lược và công việc ở nhiều mức độ và tính chất khác nhau. Không phải là lựa chọn phong cách lãnh đạo trước rồi mới xác định chiến lược mà là phải xác định tầm nhìn, chiến lược, rồi mới hình thành và điều chỉnh phong cách lãnh đạo cho phù hợp.

 • Trước hết cần làm rõ bức tranh chiến lược của công ty. Làm rõ danh mục cơ hội (pipeline management) và danh mục chiến lược (portfolio management).
 • Làm rõ công việc hoặc dự án cần triển khai và đặc thù
 • Làm rõ phương pháp triển khai và cách thức phát triển dự án chiến lược trong tương lai (development approach and life cycle).
 • Nắm bắt các nhân tố hỗ trợ triển khai thành công công việc. Xây dựng các yếu tố về môi trường thúc đẩy thực hiện công việc bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, giá trị, văn hóa tổ chức.
 • Nắm bắt các phương pháp lãnh đạo khác nhau trong những môi trường công việc khác nhau.
 • Lựa chọn quy trình và phong cách lãnh đạo phù hợp với đặc thù riêng của công việc và dự án (Tailoring).
 • Tự đánh giá và hoàn chỉnh kỹ năng

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” tại FMIT khác biệt ra sao?

 • Chương trình được xây dựng dựa trên các mô hình về lãnh đạo theo thông lệ quốc tế từ các phương pháp lãnh đạo hiệu quả
 • Các mô hình về lãnh đạo dựa trên nghiên cứu khoa học về hành vi nhân sự mà không phải là chủ quan hoặc kinh nghiệm
 • Các nội dung quản trị mới nhất và yêu cầu phong cách lãnh đạo phù hợp từ các thực tế triển khai dự án theo chuẩn mực quốc tế.
 • Các mô hình lãnh đạo cần thiết với đặc thù riêng của từng hệ thống quản trị theo các thông lệ quốc tế.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nhằm giúp các nhà quản lý tại Việt Nam nắm rõ và vận dụng phù hợp phong cách lãnh đạo theo hệ thống vận hành, đặc thù công việc, và dự án triển khai, tăng tính hiệu quả và phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị. FMIT thiết kế chương trình với mục đích:

 • Giúp các nhà điều hành rõ bối cảnh tương lai và bức tranh chiến lược của tổ chức theo thông lệ quốc tế
 • Xác định các dự án chiến lược, mô hình hoạt động phù hợp
 • Xác định phương pháp và hệ thống quản trị phù hợp
 • Hiểu rõ các phong cách và phương pháp lãnh đạo phù hợp trong từng đặc thù tổ chức và dự án
 • Xác định phong cách lãnh đạo phù hợp
 • Áp dụng phù hợp mang lại hiệu quả cao, phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị và hiệu quả của tổ chức.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH 6 BƯỚC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành viên Ban điều hành
 • Quản lý cấp cao, Quản lý cấp trung
 • Quản lý nhóm và những người tiềm năng trở thành nhà quản lý

CHỨNG NHẬN & CHÍNH SÁCH KHÁC

 • Kết thúc khóa học, đạt yêu cầu, người học được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học “EFFECTIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT” do FMIT cấp
 • Học viên được học bù MIỄN PHÍ những buổi học đã vắng trong vòng 03 năm.
 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ những buổi chưa nắm rõ nhưng không quá 50% tổng thời lượng chương trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT

Chuyên đề 1:

Giới thiệu về lãnh đạo và phát triển năng lực lãnh đạo

 • Khái niệm lãnh đạo
 • Lãnh đạo so sánh với quản lý
 • 3 nhóm kỹ năng quan trọng của lãnh đạo
 • Trí tuệ cảm xúc (EI)
 • Tố chất lãnh đạo (trait)
 • Kỹ năng lãnh đạo (skills)
 • Đạo đức lãnh đạo (ethics)
 • Giá trị lãnh đạo (authentic)
 • Bài đánh giá về các phương pháp lãnh đạo

Chuyên đề 2:

Phát triển mối quan hệ lãnh đạo

 • Quan hệ lãnh đạo (Leader-Member Exchange)
 • Hành vi lãnh đạo (behavior)
 • Lãnh đạo thích nghi (adaptive)
 • Lãnh đạo chuyển đổi (transformational)
 • Bài đánh giá về các phương pháp lãnh đạo

Chuyên đề 3:

Lãnh đạo theo tình huống

 • Tình huống lãnh đạo (Situational)
 • Mục tiêu – con đường (path -goal)
 • Lãnh đạo phục vụ (servant)
 • Lãnh đạo nhóm (team)
 • Bài đánh giá về các phương pháp lãnh đạo

Chuyên đề 4:

Chiến lược và hệ thống vận hành

 • Thế giới VUCA, sự thay đổi, và vai trò lãnh đạo
 • Giá trị và hệ thống tạo giá trị của tổ chức
 • Duy trì sự tồn tại của tổ chức
 • Phân loại các mô hình hoạt động và phương pháp tiếp cận
 • Mô hình phức hợp về các công việc và mức độ không chắc chắn
 • Các phương pháp tiếp cận và cách thức giải quyết các vấn đề ở các bối cảnh
 • Các nguyên tắc quản lý và lãnh đạo trong thế giới mới
 • Triết lý xử lý các hệ thống phức hợp

Chuyên đề 5:

Tạo lập môi trường, văn hóa và nền tảng thực hiện công việc

 • Tạo lập môi trường hỗ trợ thực hiện công việc
 • Quy tắc đạo đức
 • Xây dựng văn hóa tổ chức
 • Triết lý vận hành hệ thống
 • Phân quyền, ủy quyền, truyền thông trách nhiệm
 • Cơ cấu tổ chức
 • Hệ thống quy trình, phương pháp tiếp cận vấn đề
 • Hệ thống đánh giá
 • Triết lý rủi ro trong điều hành

Chuyên đề 6:

Dẫn dắt tổ chức và dẫn dắt nhóm hiệu quả

 • Lãnh đạo tổ chức
 • Mô hình Bruce Turkman
 • Nguyên tắc dẫn dắt nhóm
 • Nhóm hiệu quả cao
 • Mô hình Drexlex/Sibbet
 • Lý thuyết tạo động lực
 • Động lực bên trong
 • Tháp Maslow
 • Mô hình David MC Clelland
 • Lý thuyết Herzberg’s
 • Xây dựng niềm tin
 • Các cấp độ niềm tin
 • Khen thưởng và ghi nhận
 • Tạo ảnh hưởng và quyền lực

Chuyên đề 7:

Các kỹ năng lãnh đạo cần thiết

 • Chia sẻ tầm nhìn và sự hiểu chung
 • Kỹ năng đánh giá nhân sự
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng tạo tầm nhìn và cam kết
 • Kỹ năng đào tạo nhân sự
 • Kỹ năng huấn luyện và cố vấn
 • Kỹ năng thương lượng
 • Quản lý nhóm làm việc từ xa
 • Kỹ năng truyền thông và quản lý các bên liên quan
 • Kỹ năng ra quyết định

Chuyên đề 8:

Quản trị sự thay đổi

 • Phân biệt giữa thay đổi và chuyển đổi
 • Mô hình ADKAR®
 • 8 bước để dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức
 • Quản lý sự thay đổi trong các đặc thù công việc khác nhau
 • Hiểu tâm lý trong sự thay đổi
 • Quản lý tâm lý trong thay đổi – sự chuyển đổi
 • Quy trình quản trị sự thay đổi trong tổ chức

Chuyên đề 9:

Nguyên tắc lãnh đạo theo phương pháp Lean, Agile và tư duy hệ thống

 • Các công việc sáng tạo và thay đổi
 • Thiết lập nguyên tắc quản lý theo Agile
 • Khung tiến hành công việc
 • Lập kế hoạch và rà soát
 • Bài học kinh nghiệm (retrospective)
 • Các nguyên tắc Agile trong quản lý các hoạt động sáng tạo và thay đổi
 • Các nguyên tắc Lean
 • Lãnh đạo trong triển khai nguyên tắc Lean
 • Vận dụng tư duy hệ thống trong lãnh đạo

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 26/03/2022 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
03 ngày
(26,27/03 & 02/04/2022)

Học phí: 8.000.000 vnđ

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5%: 7.600.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 7.760.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 400.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 240.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 0708 25 99 25

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

Lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo là nghệ thuật ảnh hưởng những người theo sau, biến mục tiêu tổ chức thành mục tiêu của cá nhân, và dẫn dắt mọi người cùng đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Lãnh đạo và quản lý khác nhau thế nào?

Lãnh đạo và quản lý là những kỹ năng cần có ngoài những kỹ năng về mặt chuyên môn. Kỹ năng quản lý giúp tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học thì kỹ năng lãnh đạo lại là nghệ thuật ảnh hưởng và dẫn dắt những người theo sau đạt được mục tiêu tổ chức.

Nhà quản lý cần có cả hai kỹ năng để có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề (conceptual skill), kỹ năng con người (human skills), và kỹ năng quản lý (process skills) hay chuyên môn (technical skill) là những kỹ năng quan trọng hàng đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.

Lãnh đạo là tố chất hay kỹ năng?

Lãnh đạo theo tố chất hay đặc điểm là lý thuyết lâu đời nhất về lãnh đạo. Tuy nhiên, tập trung vào tố chất hay đặc điểm không đủ để lãnh đạo thành công. Lãnh đạo vừa là đặc điểm cần thể hiện, vừa hiểu được người theo sau, tạo lập và quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu về tình huống và hành vi lãnh đạo, hiểu giá trị và đạo đức lãnh đạo, hiểu về công cụ và phương pháp lãnh đạo phù hợp với hệ thống vận hành và yêu cầu công việc của tổ chức.

Lãnh đạo không tự sinh ra mà cần phải được đào tạo, huấn luyện, nắm rõ nguyên tắc, thay đổi bản thân, thay đổi các quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu và vận dụng trí tuệ cảm xúc EI trong việc quản lý con người.

Chương trình đào tạo Lãnh đạo tại FMIT có gì khác biệt?

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo tại FMIT được thiết kế theo mô hình 6 bước.

 • Bước 1: Hiểu nguyên tắc lãnh đạo – nắm bắt đầy đủ và toàn diện về các nguyên tắc lãnh đạo theo thông lệ quốc tế
 • Bước 2: Đánh giá bản thân về cách nguyên tắc lãnh đạo – hoàn thành bảng đánh giá cho từng nguyên tắc
 • Bước 3: Xác định bối cảnh lãnh đạo – tình huống thực tế sẽ áp dụng
 • Bước 4: Lựa chọn phương pháp lãnh đạo – thiết kế phù hợp với tình huống
 • Bước 5: Áp dụng và phát triển phương pháp lãnh đạo – phát triển kỹ năng trên bối cảnh cụ thể
 • Bước 6: Theo dõi và hoàn thiện – đánh giá và cải tiến năng lực lãnh đạo

Mô hình này giúp Lãnh đạo hiểu đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc lãnh đạo, hiểu đầy đủ và rõ ràng về bối cảnh thực hiện vai trò lãnh đạo, và hiểu phương pháp vận dụng nguyên tắc lãnh đạo vào trong bối cảnh cụ thể.

Khác với quan điểm xây dựng hình tượng lãnh đạo (phương pháp truyền thống nhất – lãnh đạo theo tố chất), phương pháp 6 bước này mang tính thực tế và hiện đại, hiệu quả đối với công việc, và là phương pháp của quản trị hiện đại hiện nay được áp dụng theo các thông lệ quốc tế.

Công cụ và phương pháp sử dụng trong chương trình đào tạo là gì?

Chương trình mang tính tổng hợp và hệ thống đầy đủ các nguyên tắc về lãnh đạo, bao gồm các mô hình lãnh đạo trên thế giới bao gồm:

 • Trí tuệ cảm xúc (EI)
 • Tố chất lãnh đạo (trait)
 • Kỹ năng lãnh đạo (skills)
 • Đạo đức lãnh đạo (ethics)
 • Giá trị lãnh đạo (authentic)
 • Quan hệ lãnh đạo (Leader-Member Exchange)
 • Hành vi lãnh đạo (behavior)
 • Lãnh đạo thích nghi (adaptive)
 • Lãnh đạo chuyển đổi (transformational)
 • Tình huống lãnh đạo (Situational)
 • Mục tiêu – con đường (path -goal)
 • Lãnh đạo phục vụ (servant)
 • Lãnh đạo nhóm (team)

Ngoài ra chương trình còn trang bị các kỹ năng cần thiết áp dụng trong thực tế cho các nhà quản lý.

Chính sách đào tạo tại FMIT có gì đặc biệt?

Với tất cả các chương trình đào tạo tại FMIT, học viên được học lại miễn phí 03 năm nhằm giúp học viên tự tin hiểu rõ nguyên tắc và vận dụng được trong thực tế.

7 + 8 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
7 + 8 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo