Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung

Tại các tổ chức, Quản lý cấp trung được xem như là lực lượng trung gian quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược từ Ban lãnh đạo, tổ chức, quản lý, dẫn dắt và thực hiện, giải quyết các phát sinh từ thực tiễn với các cấp thực hiện trực tiếp, lãnh đạo và quản lý nhân viên, tương tác với khách hàng và các bên liên quan, đảm bảo mục tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp. Quản lý cấp trung còn là người chịu trách nhiệm về chuyên môn và nguồn lực tại phòng ban phụ trách. Vì thế, “nâng cao năng lực và trang bị kỹ năng quản lý lãnh đạo” cho quản lý cấp trung là vô cùng cần thiết nhằm tạo ra một lực lượng quản lý vững vàng và đủ năng lực hỗ trợ cho Ban điều hành hiện thực được giá trị cốt lõi, đạt được tầm nhìn, và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Nếu như vai trò của Ban điều hành là định hướng, thiết lập mục tiêu chiến lược, quyết định áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, và chịu trách nhiệm về môi trường kiểm soát, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ, ... tạo nền tảng cho hoạt động của toàn tổ chức thì Quản lý cấp trung chính là người biến ý tưởng và định hướng trên thành hiện thực.

Nếu như Ban điều hành và lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn cần trang bị những kiến thức và tư duy về chiến lược ở tầm dài hạn, các hệ thống kiến trúc quản trị hiện đại cần phải triển khai trong tổ chức thì Quản lý cấp trung phải là người cần nắm kỹ năng và thực hành các hệ thống quản trị mà công ty triển khai trong phòng ban họ phụ trách. Quản lý cấp trung thực hiện cấp độ chiến thuật, nắm bắt ý tưởng định hướng chiến lược của công ty, am hiểu hệ thống quản trị đang vận hành tại công ty và đủ kỹ năng, năng lực để triển khai hiệu quả trong thực tế. “Quản lý cấp trung vừa am hiểu được ý tưởng chiến lược của Ban lãnh đạo vừa có khả năng triển khai và giải quyết các phát sinh từ thực tế.

Chương trình đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo & quản lý cho quản lý cấp trung” là chương trình đặc biệt được thiết kế dành riêng cho quản lý cấp trung, trưởng các bộ phận và quản lý nhóm nắm bắt được các loại chiến lược khác nhau do Ban lãnh đạo đề ra và triển khai chiến lược đến từng bộ phận một cách hiệu quả. Chương trình chú trọng thực hành và ứng dụng nhiều kỹ năng quan trọng của quản lý cấp trung như: thiết lập mục tiêu và cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động, dẫn dắt nhóm thực hiện, phát triển năng lực và xây dựng sự cam kết từ nhân viên, xây dựng niềm tin, tạo động lực với nhân viên, lập kế hoạch chuyên nghiệp, quản lý nhóm, giải quyết xung đột, thiết kế quy trình hoạt động và chốt kiểm soát cùng nhiều kỹ năng quản lý lãnh đạo quan trọng khác nhằm giúp quản lý cấp trung hoàn thành sứ mệnh của mình.”

KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Nội dung chương trình được thiết kế chọn lọc từ những kỹ thuật mang tính ứng dụng cao và hiệu quả từ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế mà FMIT đang triển khai với các đối tác quốc tế như: Quản lý dự án chuẩn PMI®, Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn COSO®, Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®, Quản trị chiến lược và đổi mới sáng tạo chuẩn GINI®, Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA®,…

Nội dung chương trình được thiết kế logic và sâu sắc, sử dụng những kiến thức hiện đại và thông lệ quốc tế hiện nay nhưng mang tính ứng dụng cao và đơn giản cho thực hành nhằm giúp Quản lý cấp trung có thể triển khai và áp dụng ngay cho công việc hiện tại.

ĐỐI TƯỢNG:

 • Quản lý cấp trung, Giám đốc khối các phòng ban trong doanh nghiệp
 • Trưởng bộ phận, Quản lý nhóm
 • Những người có tiềm năng trở thành quản lý nhóm, quản lý phòng ban.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình được thiết kế với thời lượng 4 ngày nhằm trang bị các kiến thức về lý thuyết và thực hành các tình huống thực tế từ doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
 • Giảng viên sẽ trao đổi các lý thuyết theo các thông lệ quốc tế
 • Thực hành các bài tập thực hành thực tế tại Doanh nghiệp nhằm vận dụng vào bối cảnh doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

 • Giúp quản lý cấp trung hiểu được chiến lược đưa ra từ ban điều hành, nắm bắt được các loại chiến lược khác nhau từ chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng, chiến lược đổi mới và các con đường thực hiện chiến lược do Ban lãnh đạo để ra
 • Hiểu về kỹ thuật và thực hành việc thiết lập mục tiêu cho phòng ban, mục tiêu cho công việc, dự án được giao từ Ban lãnh đạo. Hiểu rõ những điểm mấu chốt cần nắm bắt khi nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo
 • Nắm bắt kỹ năng lập kế hoạch chuyên nghiệp. Hiểu và thực hành cách triển khai một nhiệm vụ với việc hiểu về cách phân rã công việc, cách lập kế hoạch quản lý thời gian, chi phí, chất lượng, rủi ro,…
 • Hiểu về kỹ thuật lập kế hoạch truyền thông trong phòng ban và quản lý các bên liên quan khi triển khai nhiệm vụ, bao gồm cả việc xác lập các sự cố, xung đột và kỹ thuật giải quyết xung đột chủ động để tránh xung đột ảnh hưởng tiêu cực đến công việc
 • Quản lý nhóm hoặc nhân sự trong phòng ban với các kỹ thuật phát triển nhóm, quản lý nhóm, xây dựng hồ sơ tính cách cá nhân để hiểu bản thân và nhân viên trong phòng ban, thiết lập quy tắc làm việc và xây dựng sự cam kết với nhân viên để thực hiện công việc
 • Lãnh đạo nhóm làm việc thông qua việc xây dựng hệ thống tạo động lực bằng việc áp dụng nhiều lý thuyết tạo động lực tích hợp, xây dựng niềm tin và năng lực lãnh đạo qua niềm tin, áp dụng phong cách lãnh đạo mới (lãnh đạo phục vụ) vào trong công việc
 • Thiết lập các chỉ số để đánh giá kết quả công việc bao gồm chỉ số kết quả KPI, chỉ số rủi ro KRI, chỉ số mục tiêu kết quả chính OKR và cách thức đánh giá hàng tháng, quý, và năm
 • Nắm bắt cách thức thiết kế quy trình hoạt động tại phòng ban và cách thức thiết kế kiểm soát cho từng quy trình nhằm hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả, và chủ động trong công tác quản lý.
CHYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chương 1
Hiểu về chiến lược tổ chức và bối cảnh kinh doanh
 • Chiến lược kinh doanh
 • Chiến lược hoạt động
 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Chiến lược đổi mới
 • 7 con đường chiến lược
 • Liên quan giữa các chiến lược
 • Thực hành 1: Làm rõ chiến lược của tổ chức
Chương 2
Thiết lập mục tiêu và yêu cầu tổng quan từ Ban lãnh đạo
 • Thiết lập mục tiêu
 • Xác lập mục đích, cột mốc thời gian, ngân sách và yêu cầu tổng quan từ Ban lãnh đạo
 • Kỹ thuật lập ưu tiên các mục tiêu
 • Mô hình Kano
 • Phân tích MSCW
 • Phân tích so sánh
 • Phương pháp 100 điểm
 • Thực hành 2: Thiết lập và lựa chọn mục tiêu của phòng ban
Chương 3
Kỹ năng lập kế hoạch
 • Tính chất của 1 kế hoạch tốt
 • Phân rã công việc
 • Quản lý thời gian
 • Xác lập ngân sách
 • Kế hoạch nguồn lực
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý rủi ro
 • Hiểu về nhu cầu
 • Hiểu về nguồn lực BOR
 • Lập kế hoạch từ S&OP
 • Thực hành 3: Lập kế hoạch cho bộ phận/ công việc
Chương 4
Truyền thông và quản lý các bên liên quan
 • Kế hoạch truyền thông
 • Kỹ năng truyền thông
 • Quản lý các bên liên quan
 • Quản lý xung đột
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Thực hành 4: Nhận hiện các bên liên quan và lập kế hoạch truyền thông
 • Thực hành 5: Hiểu phong cách giải quyết xung đột và cải tiến
Chương 5
Quản lý nhóm  
 • Phát triển nhóm
 • Quản lý nhóm
 • Xây dựng hồ sơ tính cách (thái độ công việc, sự hài lòng, nhận thức, giá trị, đạo đức,..)
 • Thiết lập quy tắc nhóm
 • Tạo sự đồng thuân nhóm, cam kết của nhôm
 • Thực hành 6: Tạo hồ sơ tính cách cá nhân và tạo sự cam kết từ nhóm
Chương 6
Kỹ năng lãnh đạo
 • Xây dựng hệ thống tạo động lực vận dụng các lý thuyết
 • maslow
 • Vroom
 • Hergerg
 • McCleland
 • Xây dựng niềm tin
 • Lãnh đạo phục vụ: lãnh đạo mới 
 • Thực hành 7: phát triển kỹ năng lãnh đạo với việc am hiểu và vận dụng các lý thuyết
Chương 7
Quản lý kết quả công việc
 • Mô hình tích hợp
 • Thiết lập chỉ số kết quả KPI
 • Thiết lập chỉ số rủi ro KRI
 • Thiết lập chỉ số mục tiêu kết quả chính
 • Thẻ điểm cân bằng
 • Đánh giá năng lực và kết quả công việc
 • Thực hành 8: Xây dựng chỉ số KPI, KRI, OKR cho phòng ban và cho nhân viên
Chương 8
Thiết kế quy trình và kiểm soát
 • Trình tự thiết kế quy trình
 • Ma trận trách nhiệm RACI
 • Các loại kiểm soát
 • Cách đánh giá và thiết kế quy trình cho phòng ban
 • Thực hành 9: Thiết kế CSA

LỊCH KHAI GIẢNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG

KHÓA HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG
KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG Inhouse 04 ngày

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN
6 + 7 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
6 + 7 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo