Góc bài viết

Kiểm toán nội bộ cung cấp các loại hình dịch vụ nào?

Kiểm toán nội bộ là hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và giải quyết các hoạt động của tổ chức. Nhưng về hình thức thì chưa hẳn ai cũng biết về các loại hình dịch vụ mà bộ phận này cung cấp. Hãy tìm câu trả lời trong bài viết ngay sau đây.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo