Góc bài viết

XEM XÉT ĐƠN HÀNG CHO NHU CẦU PHỤ THUỘC

Về phương pháp xem xét đơn hàng cho nhu cầu độc lập, người ta đã chỉ ra rằng chúng hoạt động tốt nhất khi nhu cầu ổn định và liên tục. Tuy nhiên, các kỹ thuật này không đạt yêu cầu để lập kế hoạch sản xuất hoặc mua các mặt hàng có nhu cầu phụ thuộc như: cụm lắp ráp, các thành phần và nguyên liệu thô.
Liên hệ Liên hệ