Góc bài viết

Bạn biết gì về kiểm toán nội bộ?

“Kiểm toán nội bộ” (KTNB) – cụm từ không mới nhưng hẳn còn mập mờ, xa lạ với rất nhiều người trong chúng ta. Về mặt học thuật, có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán nội bộ, tuy nhiên phổ biến và được công nhận rộng rãi thì Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Liên hệ Liên hệ