Góc bài viết

Phân loại tồn kho

Để kiểm soát hiệu quả tồn kho, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số cách phân loại tồn kho bao gồm: tồn kho dư thừa, tồn kho lâu ngày, tồn kho lỗi thời, tồn kho phế liệu, và tồn kho đệm.
Liên hệ Liên hệ