Góc bài viết

Giám đốc điều hành - Kỹ năng cần có và Đào tạo trở thành CEO

Giám đốc điều hành (CEO) hay tổng giám đốc là người được trao quyền quản lý điều hành cao nhất trong tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược được giao từ Hội đồng quản trị, theo đuổi các giá trị, hoàn thành sứ mệnh, và đạt được tầm nhìn của doanh nghiệp.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo