Viện FMIT | Đào tạo, tư vấn chuẩn mực quốc tế

Khóa học sắp khai giảng

Giám đốc điều hành

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Quản lý chuỗi cung ứng

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Quản trị rủi ro & KSNB

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Quản lý dự án

Thời gian học: T7, CN

Địa điểm: Hà Nội Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh

Kế toán quản trị

Thời gian học: Thứ 5,6,7,Chủ nhật

Địa điểm: Hà Nội Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh

Kiểm định phần mềm

Thời gian học: Thứ 7

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Luyện thi PMP®

Thời gian học: Chủ nhật

Địa điểm: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Luyện thi CICS®

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Luyện thi CSCP®

Thời gian học: Thứ 4, 5, 6, 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Luyện thi chứng chỉ CIA®

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ Liên hệ